VolverPOKéMON DE TIPO ACERO

Núm.
Nombre
Tipo 1
Tipo 2
#081
Magnemite
#082
Magneton
#205
Forretress
#208
Steelix
#212
Scizor
#227
Skarmory
#303
Mawile
 -
#304
Aron
#305
Lairon
#306
Aggron
#374
Beldum
#375
Metang
#376
Metagross
#379
Registeel
 -
#385
Jirachi
VOLVER