(1º Enfrentamiento)
PLANETA 1
AREA 2
FASE 7


(1º Enfrentamiento)
PLANETA 1
AREA 3
FASE 4


(2º Enfrentamiento)
PLANETA 2
AREA 2
FASE 6


(1º Enfrentamiento)
PLANETA 2
AREA 3
FASE 4


(3º Enfrentamiento)
PLANETA 3
AREA 2
FASE 7


(1º Enfrentamiento)
PLANETA 3
AREA 3
FASE 5


(4º Enfrentamiento)
PLANETA 4
AREA 3
FASE 1


(1º Enfrentamiento)
PLANETA 4
AREA 3
FASE 5


(2º Enfrentamiento)
PLANETA 5
FASE 1


(2º Enfrentamiento)
PLANETA 5
FASE 2


(2º Enfrentamiento)
PLANETA 5
FASE 3


(5º Enfrentamiento)
PLANETA 5
FASE 4


(2º Enfrentamiento)
PLANETA 5
FASE 5


(2º Enfrentamiento)
PLANETA 5
FASE 6


PLANETA 5
FASE 7


PLANETA 6
FASE 3

VOLVER